Licznik odwiedziń: 915443

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Jesteśmy na Facebooku

Nasz Instagram

Urząd Miasta Bytów

Starostwo Powiatowe

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Fundacja Orange

Program Rozwoju Bibliotek

ACADEMICA – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie

Regulaminy

ODDZIAŁ DLA CZYTELNIKÓW DOROSŁYCH

Regulamin Wypożyczalni


  § 1


1. Czytelnikiem bezpłatnie korzystającym z Wypożyczalni może zostać każdy, kto dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:
a) zapozna się szczegółowo z regulaminem dla Czytelników
b) okaże dowód osobisty, potwierdzający jego tożsamość
c) wypełni kratę zapisu i zobowiąże się własnoręcznie podpisem do przestrzegania regulaminu.
2. Za Czytelnika do lat 18 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców lub opiekun prawny.
3. Czytelnik ma obowiązek informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
4. Od Czytelników nie będących stałymi mieszkańcami miasta Bytowa, Gminy i Powiatu jest pobierana kaucja w wysokości równej cenie inwentarzowej książki, jednak nie niższa niż 20 zł za wypożyczenie jednego woluminu.
5. Przy wypożyczeniu książek szczególnie cennych kierownik Wypożyczalni może podważyć kaucję określoną w pkt.4.
6. Nie odebrana kaucja wpłacana jest na dochody własne Biblioteki po upływie 2 lat od chwili, gdy Czytelnik zaprzestał korzystania z Wypożyczalni.
7. Wypożyczać można jednocześnie 5 woluminów.
8. Książki wypożycza się na okres nie przekraczający 30 dni.
9. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczanej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
10. Bibliotekarz może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w punkcie 8. jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.


§ 2


1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczanych zbiorów.
2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a nie zgłaszane uprzednio, obciążają Czytelnika.


§ 3


1. Za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych książek (z wyjątkiem przypadków uzasadnionych) pobiera się opłatę zryczałtowaną w wysokości co najmniej 1 zł za każdy miesiąc.
2. Za wysłane upomnienie Biblioteka pobiera opłatę w wysokości ceny opłaty pocztowej.
3. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiada Czytelnik.
4. W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie od kary regulaminowej może nastąpić tylko po przedłożeniu w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia
uprawnionych do tego organów.
5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki Czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza; jeśli jest to niemożliwe - do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez kierownika Wypożyczalni. Dopuszcza się możliwość odkupienia innego wydania tego samego tytułu.
6. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia, a w przypadku książek wydanych po 1994 ich trzykrotną wartość inwentarzową.
7. Za zagubienie lub uszkodzenie jednego z tomów dzieła wielotomowego pobiera się należność za całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki.
8. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
9. Kierownik Biblioteki może przyjąć w zamian za zagubioną lub uszkodzoną pozycję inną książkę przydatną w Bibliotece.
10. Jeśli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
11. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik.
12. Prosimy o nie korzystanie z telefonów komórkowych.

 


 

Regulamin Czytelni1. Z Czytelni mogą korzystać tylko zarejestrowani Czytelnicy Biblioteki Miejskiej w Bytowie.
2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
3. Czytelnik jest zobowiązany do wpisania się do „Księgi odwiedzin Czytelni”.
4. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, używania telefonów komórkowych oraz spożywania posiłków.
5. Przyniesione książki niebędące własnością Biblioteki Czytelnik musi zgłosić bibliotekarzowi.
6. Z czasopism korzysta się w Czytelni, bądź wypożycza się je do domu na okres 1 tygodnia (oprócz najnowszych numerów).
7. Z księgozbioru korzysta się na miejscu, bądź wypożycza się do domu na następujących zasadach:
- książki z Czytelni wypożycza się Czytelnikowi na okres 2 tygodni
- pracownicy Czytelni mogą skrócić czas wypożyczenia książki
- w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość prolongaty wypożyczonej książki
8. Czytelnik może zarezerwować poszukiwaną przez siebie książkę.
9. Jeżeli Czytelnikowi jest potrzebna książka, której nie ma w zbiorach Biblioteki Miejskiej, może skorzystać z Wypożyczalni Międzybibliotecznej, na niżej określonych zasadach:
- prawo do korzystania ze zbiorów innych bibliotek w kraju za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają wszyscy zarejestrowani Czytelnicy Czytelni. Sprowadzone materiały udostępnia się w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią zasad. Jednorazowo czytelnik może złożyć zamówienie na dowolną ilość publikacji. Biblioteka zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń międzybibliotecznych.
- wypożyczanie międzybiblioteczne z reguły nie obejmuje:
• druków wydanych do 1945 roku
• zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i bardzo drogich
• książek znajdujących się w księgozbiorach podręcznych
• gazet i czasopism (tych zbiorów wykonuje się odbitki kserograficzne lub skany potrzebnych artykułów, oprócz dużych formatów gazetowych)
- przy zamawianiu publikacji należy podać dokładny opis bibliograficzny:
• dla książek: imię i nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania
• dla czasopism: imię i nazwisko autora, tytuł artykułu, tom, rocznik i numer czasopisma, numery stron
- zamówienia można składać:
• osobiście w Czytelni
• wysyłając emaila (1 zamówienie = 1 email)
- wszelkie koszty związane ze sprowadzeniem zamawianej publikacji oraz odesłaniem jej z powrotem pokrywa Czytelnik
- Biblioteka Miejska wypożycza własne zbiory również innym bibliotekom krajowym, wykonuje odbitki kserograficzne lub skany artykułów z posiadanych czasopism. Okres wypożyczenia wynosi 1 miesiąc. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zmienić czas wypożyczenia dzieł bibliotecznych. Wypożyczone książki należy odesłać przesyłką poleconą.
10. Za zgubione, uszkodzone lub zniszczone książki lub czasopisma Czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość ustala bibliotekarz.
11. Na sumy wpłacane z tytułu świadczonych usług (ksero, wydruki) bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
12. Bibliotekarze nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione przez Czytelnika rzeczy.
13. W przypadku gdy Czytelnik przybędzie do Czytelni z małym dzieckiem, bierze za nie pełną odpowiedzialność.
14. Z usług Czytelni nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających oraz odbiegające swoim zachowaniem i stanem higieny osobistej od ogólnie przyjętych norm.
15. Czytelnik, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony praw do korzystania z Czytelni.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

w Czytelni Oddziału dla Czytelników Dorosłych

Biblioteki Miejskiej w Bytowie

 

1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze stanowisk komputerowych przysługuje tylko i wyłącznie osobom zarejestrowanym w Bibliotece Miejskiej w Bytowie.
2.

Osoba dokonująca rejestracji powinna:

 1. okazać dowód osobisty;
 2. zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić i podpisać zobowiązanie do jego przestrzegania.
3. 

Dane osobowe gromadzone w Bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

 1. w bazie danych Biblioteki przechowywane są: nazwisko i imię Czytelnika, zatrudnienie, adres stałego zameldowania, data urodzenia, PESEL;
 2. administratorem danych jest Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bytowie;
 3. celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Biblioteki;
 4. każda osoba, której dane osobowe są przechowywane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania;
 5. podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa (Ustawa o ochronie danych osobowych).
4.  Korzystanie z komputera jest możliwe przede wszystkim do celów naukowych, edukacyjnych i informacyjnych. Stanowiska komputerowe służą do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
5. Osoba zamierzająca skorzystać ze stanowiska komputerowego, zwana dalej „Użytkownikiem”, zobowiązana jest do wpisu w „Księdze odwiedzin Czytelni”, w której podaje: datę, imię i nazwisko, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz numer stanowiska komputerowego. 
6. Stanowisko komputerowe wskazuje Użytkownikowi dyżurujący w Czytelni bibliotekarz. Biblioteka nie prowadzi rezerwacji stanowisk komputerowych.
7. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość pracy w grupie.
8.  Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania pomocy Użytkownikowi.
9.  Indywidualna sesja w danym dniu korzystania z komputera może trwać godzinę zegarową. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać Użytkownikowi większą ilość czasu.
10. Stanowisko komputerowe opuszczone przez Użytkownika na dłużej niż 15 minut, bez zgłoszenia tego bibliotekarzowi, zostanie udostępnione oczekującemu, bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
11. Użytkownik zobowiązany jest zachować ciszę. Dźwięk może być emitowany tylko przez podłączone do komputera własne słuchawki.
12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez dyżurującego bibliotekarza oraz możliwość natychmiastowego przerwania sesji i blokowania dostępu, jeżeli bibliotekarz uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeżeli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
13. Użytkownicy mają prawo do:
 1. korzystania z dostępu do Internetu;
 2. pracy z oprogramowaniem zainstalowanym na stanowiskach komputerowych;
 3. korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych;
 4. zapisywania wyników poszukiwań oraz efektów swojej pracy na własnych nośnikach danych (o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim);
 5. wykonania płatnych wydruków, według Cennika usług Biblioteki Miejskiej w Bytowie.
14. Użytkownikom nie wolno:
 1. używać sprzętu do gier komputerowych online;
 2. wykorzystywać Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem, np.: działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc;
 3. łamać zabezpieczeń systemu;
 4. kopiować oprogramowania; 
 5. samowolnie usuwać usterki w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych;
 6. instalować programów i gier oraz zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym;
 7. przesyłać i udostępniać danych, które naruszałyby prawo;
 8. prowadzić działalności komercyjnej w szczególności polegającej na przygotowaniu przy użyciu sprzętu produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży lub innej;
 9. spożywać posiłków i pić napojów przy stanowiskach komputerowych.
15. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na twardym dysku, a w szczególności za dane osobowe, dane poufne, itp.
16. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione własne nośniki w napędach komputerów oraz za dane utracone na skutek awarii systemu komputerowego, awarii zasilania lub jego braku.
17. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za umyślne lub nieumyślne uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania oraz za szkody będące skutkiem niewłaściwego wykorzystania udostępnionego mu połączenia internetowego.
18. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu w momencie ich zauważenia. 
19. 

Zakończenie korzystania ze stanowisk następuje najpóźniej 5 min. przed zamknięciem Biblioteki. Niedopuszczalne jest przedłużanie tego czasu. W przypadku niestosowania się do powyższego postanowienia bibliotekarz ma prawo wyłączyć komputer, z którego korzystał Użytkownik, bez względu na możliwość utraty pozyskanych wcześniej danych.  

20. Po zakończeniu pracy Użytkownik pozostawia stanowisko w stanie, w jakim go zastał.
21. Bibliotekarz może odmówić udostępnienia stanowisk komputerowych osobom:
 1. w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających;
 2. które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych Użytkowników;
 3. nie przestrzegają podstawowych zasad higieny, wzbudzającym odrazę brudem, niechlujstwem lub przykrym zapachem.
22. Bibliotekarz może czasowo lub na stałe pozbawić prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych Użytkownika niestosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu. 
23. Użytkownikowi pozbawionemu czasowo lub na stałe prawa do korzystania ze stanowisk przysługuje odwołanie się od decyzji do Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Bytowie.ODDZIAŁ DLA DZIECI

Regulamin Wypożyczalni


1. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
2. Zapisu dokonuje się na podstawie dowodu osobistego rodziców lub opiekuna prawnego.
3. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo pięć książek, na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, 

    bibliotekarz ten okres może przedłużyć.
4. Należy zawiadomić bibliotekarza o zmianie adresu zamieszkania i numerze telefonu.
5. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowanie książek, będących własnością publiczną, powinien 

    też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
6. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone

    książki.
7. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
8. Za zgodą bibliotekarza, czytelnik może przekazać Bibliotece inną książkę, zamiast książki 

    zagubionej lub zniszczonej.
9. Czytelnik nie może korzystać z wypożyczalni kiedy w jego domu panuje choroba zakaźna.

 

 

Regulamin Czytelni

§ 1

 

Warunki korzystania:


1. Prawo do korzystania z czytelni ma każdy zainteresowany, bez względu na to, czy jest stałym czytelnikiem Biblioteki, czy też chce korzystać z czytelni doraźnie.
2. Korzystający z czytelni zobowiązani są:
a) wierzchnie okrycie, teczki, siatki, parasole, plecaki itp. pozostawić w wyznaczonym miejscu,
b) wpisać się do zeszytu odwiedzin,
c) zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać pozostałym czytelnikom.

§ 2

 

Udostępnianie zbiorów:


1. Z księgozbioru czytelni można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.
2. Z przyniesionych ze sobą książek można korzystać po zgłoszeniu ich bibliotekarzowi.
3. Z księgozbioru czytelni korzysta się tylko na miejscu.
4. W wyjątkowych przypadkach można dokonać wypożyczenia książek z czytelni, według zasad ustalonych przez kierownika Oddziału. 
5. Czytelnik może zwracać się z prośbą do dyżurnego bibliotekarza o udzielenie informacji na temat książek oraz o pomoc w korzystaniu z katalogów Biblioteki oraz Internetu.
6. Korzystanie z internetu jest bezpłatne.


Regulamin dla Czytelników korzystających z komputerów w Oddziale dla Dzieci

1. Internet udostępnia się bezpłatnie i służy jedynie do celów edukacyjnych np. opracowania referatów, rozszerzaniu wiedzy przedmiotowej, gromadzeniu informacji do konkursów.
2. W okresie wakacji i ferii zimowych, jak również w każdą sobotę można korzystać ze stron rozrywkowych dla dzieci i młodzieży.
3. Osoba korzystająca z Internetu ma obowiązek znać podstawy obsługi komputera, systemu Windows i umieć korzystać z sieci Internetowej. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach.
4. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi jedną godzinę. W przypadkach uzasadnionych może zostać wydłużony czas korzystania ze stanowiska komputerowego na prośbę użytkownika, za uprzednią zgodą bibliotekarza.
5. Przy stanowisku komputerowym maksymalnie mogą znajdować się dwie osoby, pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy Biblioteki.
6. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza.
7. Korzystający jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
8. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców, jak i dystrybutorów oprogramowania.
9. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na czas wskazany przez bibliotekarza.
10. Za uszkodzenia sprzętu komputerowego finansowo odpowiadają użytkownicy.

Wróć Do góry
Copyright © 2010 Biblioteka Miejska w Bytowie | Created & Designed by KamilKarm
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem.