Licznik odwiedziń: 1792842

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Jesteśmy na Facebooku

Nasz Instagram

Urząd Miasta Bytów

Starostwo Powiatowe

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Fundacja Orange

Program Rozwoju Bibliotek

ACADEMICA – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie

Regulaminy

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2021

Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Bytowie z dnia

30.12.2021r.w sprawie wprowadzenia

Regulaminu udostępniania zbiorów w Bibliotece

Miejskiej w Bytowie

 

 

 

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

Biblioteka Miejska w Bytowie zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury Gminy Bytów. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

§2.

 

Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny i regulowane jest przez Ustawę o Bibliotekach oraz niniejszy Regulamin.

 

§ 3.

 

Zbiory Biblioteki są udostępniane:

 • na miejscu (prezencyjnie),
 • na zewnątrz (poza Bibliotekę),
 • w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

§ 4.

 

Z materiałów bibliotecznych mogą korzystać:

 • osoby pełnoletnie;
 • osoby niepełnoletnie po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu przez rodziców, lub opiekunów prawnych, odpowiedniej części formularza zapisu.

 

§ 5.

 

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się po podaniu danych i podpisaniu formularza zapisu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem), na jego podstawie zakładane jest konto Czytelnika. W przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełniają rodzice lub ich prawni opiekunowie.
 2. Przy zapisie do Biblioteki zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia dodatkowo: imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego oraz adres, numer telefonu i adres e-mail.
 3. Czytelnik zapisany w Bibliotece otrzymuje kartę biblioteczną. W przypadku utraty karty bibliotecznej Czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Bibliotece. Za wydanie kolejnej karty pobiera się opłatę w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu (Cennik regulaminowych opłat bibliotecznych).
 4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
 5. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o każdorazowej zmianie danych osobowych (nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu poczty e-mail).
 6. Konto czytelnicze otwarte na podstawie formularza zapisu podlega prolongacie raz w roku, dokonuje się automatycznie po wypożyczeniu pierwszej książki w danym roku kalendarzowym.
 7. Dane osobowe zbierane przez Bibliotekę Miejską w Bytowie przetwarzane są zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyłącznie w celu:
 • zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki;
 • w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń przez Bibliotekę.

8. Dane osobowe podlegają ochronie, zgodnie z art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

9. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Biblioteka Miejska w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2.

10. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Czytelnicy Biblioteki Miejskiej w Bytowie mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: mateuszszenbek@bodo24.pl lub telefonicznie: 513 850 227 12.

11.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Bibliotekę. Po tym okresie dane osobowe będą przechowywane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.

12.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Każdy Czytelnik Biblioteki Miejskiej w Bytowie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

13.  Odbiorcami danych osobowych Czytelników Biblioteki Miejskiej w Bytowie mogą być:

 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Biblioteki (systemów bibliotecznych), obsługi prawnej, pocztowej i kurierskiej oraz inne z którymi zawarto konieczne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych.

14.  Dane osobowe Czytelników Biblioteki Miejskiej w Bytowie nie będą podlegały profilowaniu.

15.  Podanie danych osobowych jest wymagane przez Bibliotekę w celu zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Bibliotekę jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi.

16.  Biblioteka może, na pisemny wniosek Czytelnika, usunąć jego dane z bazy Czytelników, o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do Biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

§ 6.

 

Czytelnicy korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą pełną odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie powierzonych im dokumentów i materiałów bibliotecznych.  Istniejące uszkodzenia należy zgłaszać w chwili wypożyczania bibliotekarzowi dyżurującemu w agendzie.

 

UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU

 

§ 7.

 

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Bibliotekę szczegółowej ewidencji statystycznej każdy z Czytelników korzystających ze zbiorów Biblioteki na miejscu powinien wpisać się do Rejestru odwiedzin.

 

§ 8.

 

Wszystkie dokumenty własne wnoszone do czytelni, w tym również dokumenty wypożyczone w innych bibliotekach, Czytelnik powinien zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

 

§ 9.

 

Wybrane pozycje, lub dokumenty poświęcone określonej tematyce, Czytelnicy otrzymują od dyżurującego bibliotekarza.

 

 

WYPOŻYCZANIE NA ZEWNĄTRZ

 

§ 10.

 

Wszyscy Czytelnicy Biblioteki mają prawo wypożyczania na zewnątrz części zbiorów nieobjętych szczególnymi ograniczeniami regulaminowymi.

 

§ 11.

 

 1. W celu wypożyczenia zbiorów Czytelnik zobowiązany jest okazać swoją kartę biblioteczną lub, w przypadku jej braku w danej chwili, inny dokument potwierdzający jego tożsamość.
 2. Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia zbiorów osobie nieposiadającej karty bibliotecznej ani innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§ 12.

 

W Bibliotece na jedno konto można wypożyczyć do:

 • 10 książek,
 • 10 czasopism,
 • 2 audiobooków/zbiorów specjalnych.

 

§ 13.

 

Zbiory biblioteczne udostępnia się na okres 31 dni. Czytelnik może uzyskać 1 prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych materiałów (osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną), jeżeli na posiadane przez niego pozycje nie złożono zamówień. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym Czytelnik miał obowiązek oddać w Bibliotece wypożyczane pozycje. W wyjątkowych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu.

 

§ 14.

 

 1. Zbiory biblioteczne należy zwracać w siedzibie Biblioteki lub w Filii, w miejscu w którym zostały wypożyczone.
 2. Czytelnik może dokonać rezerwacji zbiorów bibliotecznych, a rezerwowane materiały winien odebrać najpóźniej w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu Czytelnikowi.

 

§ 15.

 

 1. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych od Czytelników pobiera się karę pieniężną, którą można zapłacić gotówką w Bibliotece, w wysokości ustalonej w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Przy naliczaniu kary nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna.
 2. Upomnienie Czytelnika listem lub pocztą elektroniczną jest równoznaczne z czasowym zawieszeniem jego prawa do korzystania z Biblioteki.
 3. Czytelnik pokrywa koszty korespondencji w sprawie zwrotu dokumentów bibliotecznych w wysokości opłaty według aktualnego cennika Poczty Polskiej S.A. W przypadku niezastosowania się do powyższych postanowień Czytelnik może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki, natomiast Biblioteka w celu wyegzekwowania swoich roszczeń może, w sposób przewidziany prawem wystąpić na drogę sądową.
 4. W wyjątkowych sytuacjach kara za przetrzymanie może zostać anulowana, częściowo umorzona lub rozłożona na raty. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

 

§ 16.

 

W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, formę naprawienia szkody określa Dyrektor Biblioteki. Przewiduje się: odkupienie dzieła identycznego do zagubionego, zakupienie wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę, lecz o wartości nie niższej od aktualnej wartości dokumentu zagubionego, przyjęcie książki lub dokumentów zaproponowanych przez Czytelnika pod warunkiem ich przydatności w zbiorach, pokrycie kosztów naprawy książki z oprawą włącznie, wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości aktualnej ceny księgarskiej lub antykwarycznej zagubionego dokumentu. Zwrócony egzemplarz, zniszczony lub odnaleziony, pozostaje własnością Biblioteki a poniesione przez Czytelnika koszty z tytułu jego naprawy lub zagubienia nie podlegają zwrotowi.

 


WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

 

§ 17.

 

Biblioteka umożliwia Czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Czytelnik zainteresowany tą formą usługi może złożyć zamówienie na poszukiwane przez siebie materiały u dyżurującego bibliotekarza. Sprowadzone materiały udostępnia się w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią zasad. Wszelkie koszty związane ze sprowadzeniem oraz odesłaniem zamawianych publikacji pokrywa Czytelnik.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18.

 

Filia Biblioteki niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu może posiadać za zgodą Dyrektora szczegółowe przepisy udostępniania dostosowane do rodzaju przechowywanych dokumentów oraz trybu obsługi Czytelników.

 

§ 19.

 

 1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi oraz nakazać opuszczenie Biblioteki Czytelnikowi, który jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowuje się: głośno, agresywnie, zagraża bezpieczeństwu i porządkowi oraz powoduje dyskomfort dla innych Czytelników spowodowany brakiem zachowania elementarnej higieny osobistej.
 2. Czytelnicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z Biblioteki, jeżeli:
 • nie przestrzegają zasad wyrażonych w niniejszym regulaminie Biblioteki,
 • nie respektują norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach publicznych oraz zachowują się w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników i Czytelników Biblioteki,
 • swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych Czytelników oraz pracowników Biblioteki. 
      3. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z usług Biblioteki.
      4. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

 

§ 20.

 

Uwagi, życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki Czytelnicy mogą zgłaszać Dyrektorowi Biblioteki lub osobie upoważnionej przez Dyrektora.

 

§ 21.

 

Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji bibliotekarza do Dyrektora Biblioteki bądź do osoby upoważnionej przez Dyrektora.

 

§ 22.

 

Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie obowiązują we wszystkich agendach Biblioteki Miejskiej w Bytowie. Regulamin dostępny jest we wszystkich agendach Biblioteki, w BIP https://bmbytow.naszbip.pl/regulaminy oraz na stronie http://bibliotekabytow.pl/.

 

 

§ 23.

 

 

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów

 

 

 

CENNIK REGULAMINOWYCH

OPŁAT BIBLIOTECZNYCH

 

 1.  Opłata za nieterminowy zwrot 1 egzemplarza – za każdy dzień po terminie zwrotu – 0,05 zł
 2. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 1 szt. – 5,00 zł
 3. Koszt upomnienia pocztowego – według aktualnego cennika Poczty Polskiej S.A.

 

 

 


 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/1/2022

Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Bytowie z dnia

03.01.2022r. w sprawie wprowadzenia

Regulaminu korzystania ze stanowisk komputerowych

w Bibliotece Miejskiej w Bytowie. 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH 

 

 

 

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze stanowisk komputerowych przysługuje tylko i wyłącznie zarejestrowanym czytelnikom Biblioteki Miejskiej w Bytowie.
 2. Korzystanie z komputera jest możliwe przede wszystkim do celów naukowych, edukacyjnych i informacyjnych. Stanowiska komputerowe służą do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
 3. W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Bibliotekę szczegółowej ewidencji statystycznej każdy z Użytkowników powinien wpisać się do Rejestru odwiedzin.
 4. Stanowisko komputerowe wskazuje Użytkownikowi dyżurujący bibliotekarz. Biblioteka nie prowadzi rezerwacji stanowisk komputerowych.
 5. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość pracy w grupie.
 6. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania pomocy Użytkownikowi.
 7. Indywidualna sesja w danym dniu korzystania z komputera może trwać godzinę zegarową. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wydłużyć czas pracy.
 8. Stanowisko komputerowe opuszczone przez Użytkownika na dłużej niż 15 minut, bez zgłoszenia tego bibliotekarzowi, zostanie udostępnione oczekującemu, bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
 9. Użytkownik zobowiązany jest zachować ciszę. Dźwięk może być emitowany tylko przez podłączone do komputera własne słuchawki.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez dyżurującego bibliotekarza oraz możliwość natychmiastowego przerwania sesji i blokowania dostępu, jeżeli bibliotekarz uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeżeli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
 11. Użytkownicy mają prawo do: 
  • korzystania z dostępu do Internetu;
  • pracy z oprogramowaniem zainstalowanym na stanowiskach komputerowych;
  • korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych;
  • zapisywania wyników poszukiwań oraz efektów swojej pracy na własnych nośnikach danych (o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim);
  • wykonania płatnych wydruków, według Cennika usług Biblioteki Miejskiej w Bytowie (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 12. Użytkownikom nie wolno:
  • używać sprzętu do gier komputerowych online;
  • wykorzystywać Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem, np.: działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających treści pornograficzne, propagujące rasizm i ksenofobię, obrazy drastyczne oraz w inny sposób gorszące lub zabronione przez prawo dla osób małoletnich;
  • wchodzić na strony zawierające pirackie oprogramowanie, w tym strony warezowe oraz pobierać nielegalne treści (w szczególności plików protokołem torrent);
  • łamać zabezpieczeń systemu;
  • kopiować oprogramowania; 
  • samowolnie usuwać usterki w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych;
  • instalować programów i gier oraz zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym;
  • przesyłać i udostępniać danych, które naruszałyby prawo;
  • prowadzić działalności komercyjnej w szczególności polegającej na przygotowaniu przy użyciu sprzętu produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży;
  • zapisywać w przeglądarkach internetowych i innych programach haseł do swoich kont (pocztowych, bankowych i innych stron internetowych);
  • spożywać posiłków i pić napojów przy stanowiskach komputerowych.
 13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na twardym dysku, a w szczególności za dane osobowe, dane poufne, itp.
 14. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione własne nośniki w napędach komputerów oraz za dane utracone na skutek awarii systemu komputerowego, awarii zasilania lub jego braku.
 15. Użytkownik ma obowiązek wylogować się ze swoich kont pocztowych oraz innych serwisów przed zakończeniem pracy. Biblioteka nie odpowiada za dostępy do kont Użytkowników pozostawione po zakończeniu pracy.
 16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za umyślne lub nieumyślne uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania oraz za szkody będące skutkiem niewłaściwego wykorzystania udostępnionego mu połączenia internetowego.
 17. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu w momencie ich zauważenia.
 18. Zakończenie korzystania ze stanowisk następuje najpóźniej 10 min. Przed zamknięciem Biblioteki. Niedopuszczalne jest przedłużanie tego czasu. W przypadku niestosowania się do powyższego postanowienia bibliotekarz ma prawo wyłączyć komputer, z którego korzystał Użytkownik, bez względu na możliwość utraty pozyskanych wcześniej danych.  
 19. Po zakończeniu pracy Użytkownik pozostawia stanowisko w stanie, w jakim go zastał.
 20. Bibliotekarz może odmówić udostępnienia stanowisk komputerowych osobom:
  • w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających;
  • które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych Użytkowników;
  • nie przestrzegają podstawowych zasad higieny, wzbudzającym odrazę brudem, niechlujstwem lub przykrym zapachem.
 21. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców lub opiekunów prawnych.
 22. Bibliotekarz może czasowo lub na stałe pozbawić prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych Użytkownika niestosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu.
 23. Użytkownikowi pozbawionemu czasowo lub na stałe prawa do korzystania ze stanowisk przysługuje odwołanie się od decyzji do Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Bytowie.

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu korzystania

ze stanowisk komputerowych

 

 

 

CENNIK USŁUG BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W BYTOWIE

 

 

ODBITKI KSEROGRAFICZNE

 

 

Odbitki czarno-białe 

jednostronne

Odbitki kolorowe

jednostronne   

A4          0,50 zł  A4         0,80 zł
A3          1,00 zł    A3         1,60 zł

 

 

Odbitki czarno-białe 

dwustronne

Odbitki kolorowe

dwustronne   

A4          1,00 zł  A4         1,60 zł
A3          2,00 zł    A3         3,80 zł

 

  

WYDRUKI DOKUMENTÓW

 

 

Wydruki czarno-białe 

jednostronne

Wydruki kolorowe

jednostronne   

A4          0,50 zł  A4         0,80 zł
A3          1,00 zł    A3         1,60 zł

 

 

Wydruki czarno-białe 

dwustronne

Wydruki kolorowe

dwustronne   

A4          1,00 zł  A4         1,60 zł
A3          2,00 zł    A3         3,80 zł

 

 

 

LAMINOWANIE


A4          2,00 zł 

 

 


 

 

REGULAMIN WYDARZEŃ I IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ MIEJSKĄ W BYTOWIE

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/1/2022 Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Bytowie z dnia 03.01.2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydarzeń i imprez organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Bytowie.

 

 

 

 

REGULAMIN WYDARZEŃ I IMPREZ

ORGANIZOWANYCH

PRZEZ BIBLIOTEKĘ MIEJSKĄ W BYTOWIE

 

 

 

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki wydarzeń i imprez organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Bytowie.
 2. Organizatorem jest Biblioteka Miejska w Bytowie z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 77-100 Bytów, zwana dalej Organizatorem. 
 3. Miejscem wydarzeń i imprez jest siedziba Organizatora, Filia Biblioteki Miejskiej przy ul. Zwycięstwa 1, 77-100 Bytów, wraz z terenami przyległymi oraz inne miejsca wyznaczone ze względu na charakter wydarzenia lub imprezy.
 4. Przez wydarzenia i imprezy rozumie się wykłady, szkolenia, zajęcia warsztatowe, kursy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, zajęcia aktywizacyjne i integracyjne, zajęcia i spotkania na wolnym powietrzu oraz imprezy plenerowe organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora. 
 5. Udział w wydarzeniach i imprezach jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników konkretnego wydarzenia lub imprezy. W takim przypadku będzie informował z wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej oraz za pośrednictwem plakatów o konieczności zgłoszenia udziału. Organizator może określić okres przyjmowania zgłoszeń, zakres niezbędnych danych oraz wymagań formalnych wobec uczestnika (np. wiek). Zgłoszenia nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 7. Przed wzięciem udziału w wydarzeniu lub imprezie, uczestnik powinien zapoznać się postanowieniami niniejszego Regulaminu. Udział w wydarzeniu lub imprezie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2.
ZASADY UCZESTNICTWA 


 1. Organizator przewiduje trzy rodzaje wydarzeń i imprez:a) nieograniczone ze względu na liczbę i wiek uczestników,b) ograniczone ze względu na liczbę uczestników, c) wydarzenia i imprezy skierowane do uczestników w konkretnym przedziale wiekowym lub dotyczącym konkretnej grupy uczestników.
 2. Udział w wydarzeniu lub imprezie nieograniczonej ze względu na liczbę lub wiek uczestników może wziąć każda osoba fizyczna. 
 3. Udział w wydarzeniu lub imprezie ograniczonej ze względu na liczbę uczestników mogą wziąć osoby fizyczne, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia na wydarzenie lub imprezę i otrzymają potwierdzenie od Organizatora o wpisaniu na listę uczestników. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w wydarzeniu lub imprezie. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o wydarzeniu lub imprezie. Inne formy zgłoszeń możliwe są po ich ustaleniu z Organizatorem. 
 4. Udział w wydarzeniu lub imprezie skierowanej do uczestników w konkretnym przedziale wiekowym lub dotyczącym konkretnej grupy uczestników wymaga spełnienia kryteriów określonych przez Organizatora. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 16 roku udział w wydarzeniu lub imprezie jest możliwy tylko i wyłącznie za wiedzą i  zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, a jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter wydarzenia lub imprezy, pod jego opieką, tudzież pod opieką nauczyciela/wychowawcy. 
 5. W trakcie oraz w drodze do i z miejsca wydarzenia lub imprezy odpowiedzialność za bezpieczeństwo opiekę nad małoletnimi ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych – nauczyciele, wychowawcy lub inni opiekunowie grupy.
 6. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa oraz do wykluczenia uczestnika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków uczestnictwa.
 7. Jeżeli udział wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa, Organizator przyjmuje karty zgłoszeniowe w swojej siedzibie głównej lub Filii. Uczestnik może także dokonać zgłoszenia poprzez przesłanie skanu wypełnionej karty zgłoszeniowej na wskazany wcześniej adres e-mail. Organizator powiadomi uczestnika o przyjęciu zgłoszenia oraz zapisaniu na listę uczestników. W przypadku nie otrzymania powiadomienia, należy uznać, że zgłoszenie nie zostało złożone prawidłowo, uczestnik nie spełnia kryteriów uczestnictwa lub został wyczerpany limit miejsc. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w wydarzeniu lub imprezie. 
 8. Organizator utrwala fotograficznie lub filmowo wydarzenia oraz imprezy. Materiały utrwalone przez Organizatora będą wykorzystywane przez niego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, popularyzacji czytelnictwa i promocyjno-marketingowych, na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej w Bytowie www.bibliotekabytow.pl, na portalach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora oraz plakatach i ulotkach promocyjnych. 
 9. Uczestnik wydarzenia lub imprezy o czynnościach określonych w ustępie powyżej jest informowany poprzez niniejszy Regulamin.
 10. Każdy, kto korzysta z wydarzeń lub imprez i nie wyraża zgody na utrwalanie i opublikowanie swojego wizerunku jest zobowiązany zgłosić to pisemnie Organizatorowi.
 11. Jeśli uczestnik bierze udział w wydarzeniu lub imprezie, Organizator uznaje, że wyraził zgodę na nieodpłatnie utrwalanie i opublikowanie swojego wizerunku.
 12. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników wydarzeń i imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 
 13. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzeń i imprez:a) materiałów pożarowo niebezpiecznych, b) napojów alkoholowych, c) środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających, d) innych narzędzi/środków, które w ocenie Organizatora mogą stanowić zagrożenie dla uczestników.
 14. Organizator może odmówić wstępu oraz przebywania osobom:a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,b) posiadającym niebezpieczne przedmioty, napoje alkoholowe, środki odurzające i inne środki/narzędzia wymienione w ust. 13,c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu wydarzeń lub imprez oraz odwołania bez wcześniejszego uprzedzenia z uzasadnionych, ważnych powodów. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty.
 16. Organizator oświadcza, że treści przekazywane w trakcie wydarzeń lub imprez mają charakter edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie wydarzenia lub imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 


§ 3.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej „RODO 2016/679”, Organizator informuje, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Biblioteka Miejska w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2.
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:  dyrektor@bibliotekabytow.pl. Administrator jest także dostępny pod wskazanym wyżej adresem siedziby w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
 3. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udział Inspektor Ochrony Danych: Mateusz Szenbek, mateuszszenbek@bodo24.pl, tel. 513 850 227.
 4. Organizator może zbierać takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel. kontaktowego, wiek, dane kontaktowe opiekuna/rodzica osoby niepełnoletniej, wizerunek.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji i promocji wydarzenia lub imprezy. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych prowadzonych przez Organizatora oraz w mediach zewnętrznych.
 6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu lub imprezie.
 7. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom z którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, ich wykorzystywanie w innym kontekście jest niedozwolone. 
 8. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 9. Organizator przewiduje przetwarzanie danych osobowych uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku popularyzacją czytelnictwa oraz promocją Organizatora.  
 10. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem.
 11. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 4.
REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania zgłoszenia ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym uczestnika lub godzinami pracy siedziby głównej i Filii Organizatora. 
 2. Jeżeli uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji wydarzenia/imprezy może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: dyrektor@bibliotekabytow.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni. Uczestnik wydarzenia lub imprezy zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje do 3 dni po zakończeniu wydarzenia/imprezy. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. 
 3. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody materialne wobec osób trzecich, wyrządzone przez uczestnika podczas udziału w wydarzeniu lub imprezie. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami przeciwko Organizatorowi, w związku z wyrządzoną szkodą ponosi sprawca szkody. Wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi uczestnik.
 4. Organizator każdorazowo określa termin oraz czas trwania wydarzenia lub imprezy. Po jego zakończeniu uczestnicy zobligowani są do opuszczenia miejsca wydarzenia lub imprezy w celu umożliwienia dokonania niezbędnych prac porządkowych przez Organizatora. § 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.bibliotekabytow.pl, siedzibie głównej w każdej z agend oraz Filii.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestnika wydarzenia lub imprezy.
 4. Zasady udziału i przebiegu wydarzeń/imprez określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 


 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/12/2022 Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Bytowie z dnia 23.12.2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania gier planszowych w Bibliotece Miejskiej w Bytowie 

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA GIER PLANSZOWYCH

W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ W BYTOWIE 

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki udostępniania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Biblioteki Miejskiej w Bytowie, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.
 2. Zasady zapisu do Biblioteki określa REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW Biblioteki Miejskiej w Bytowie.
 3. Gry udostępnia się na miejscu lub wypożycza na zewnątrz (do użytku poza Biblioteką).

 

Rozdział II
Wypożyczanie gier

 1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.
 2. Wypożyczenie i zwrot Gier odbywa się w siedzibie głównej Biblioteki Miejskiej w Bytowie w miejscu do tego przeznaczonym – Czytelni Działu dla Czytelników Dorosłych.
 3. Samodzielnie Gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 16 lat.
 4. Czytelnik własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia oraz potwierdza, że otrzymał Grę pozbawioną wad, tzn. kompletną – zgodną ze specyfikacją (spisem elementów, z których składa się gra) i w dobrym stanie.
 5. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 2 (dwie) Gry.
 6. Wypożyczać na zewnątrz mogą jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki posiadający ważną kartę biblioteczną, którą winni okazywać każdorazowo.
 7. Gry można wypożyczać maksymalnie na okres 7 (siedmiu) dni, wliczając w to dzień wypożyczenia. Pracownik biblioteki może zastrzec krótszy czas na zwrot Gier.
 8. Termin zwrotu wypożyczonych Gier można prolongować 2 (dwa) razy, ale tylko jeśli nie zostały zarezerwowane przez innych Czytelników.
 9. Prolongaty można dokonywać najpóźniej w dniu, w którym przypada termin zwrotu Gier: osobiście, telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną.
 10. Wypożyczone Gry można rezerwować. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną.
 11. Czytelnik ma 3 (trzy) dni na odbiór zamówionej Gry. Po tym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 12. Bibliotekarz ma prawo bez podania przyczyny odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.
 13. W przypadku nieuregulowanych zaległości/zobowiązań względem Biblioteki wypożyczenie Gier jest niemożliwe

 

 

Rozdział III
Zwrot gier

 1. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry. 
 2. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki. Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
 3. Za nieterminowy zwrot, Biblioteka pobiera od Czytelnika opłatę z tego tytułu w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za każdy dzień opóźnienia. Opłatę nalicza się oddzielnie dla każdej gry.
 4. Płatności dokonywać można jedynie w formie gotówkowej.
 5. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
 6. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania należności. 

 

Rozdział IV
Poszanowanie i zabezpieczenie gier

 1. Biblioteka wypożycza Czytelnikowi kompletne Gry. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.
 2. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, w szczególności jest zobowiązany zwrócić ją w stanie nieuszkodzonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
 3. Każda Gra zawiera specyfikację (spis elementów, z których składa się gra). Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego spisu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia zauważone przez Czytelnika winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.
 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.
 5. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie z jej specyfikacją (spisem elementów, z których składa się gra).
 6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do: a)odkupienia identycznej pozycji, b) uiszczenia opłaty, której wysokość ustalana jest z Dyrektorem Biblioteki. Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.
 7. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia Gry w sytuacji, gdy Czytelnik notorycznie zwraca uszkodzone lub zdekompletowane Gry lub utrzymuje, że takie Gry zostały mu wypożyczone.

 

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW Biblioteki Miejskiej w Bytowie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

 

 


 


 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2/2023 Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Bytowie z dnia 17.02.2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Pokoju Pracy Indywidualnej w Bibliotece Miejskiej w Bytowie.  

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z POKOJU PRACY INDYWIDUALNEJ

 

 1. Pokój Pracy Indywidualnej (PPI) służy wyłącznie celom edukacyjnym i naukowym, nie jest udostępniany do innych celów, w szczególności do celów prowadzenia działalności o charakterze zarobkowym.
 2. Korzystanie z Pokoju Pracy Indywidualnej jest bezpłatne.
 3. Z PPI mogą korzystać Użytkownicy zapisani do Biblioteki Miejskiej w Bytowie posiadający ważną kartę biblioteczną, którą winni okazywać każdorazowo.
 4. Rezerwacja Pokoju odbywa się na zasadzie pierwszeństwa bezpośrednio w Czytelni Działu dla Czytelników Dorosłych, mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza online.
 5. Rezerwacja zostaje anulowana, jeśli Użytkownik nie zgłosi się w ciągu 30 minut od ustalonej godziny rezerwacji.
 6. Zabrania się odstępowania Pokoju innym osobom.
 7. Z PPI można korzystać w godzinach pracy Biblioteki. Użytkownik zobowiązany jest do opuszczenia Pokoju najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.
 8. W PPI można korzystać ze zbiorów bibliotecznych, z materiałów własnych oraz ze sprzętu komputerowego.
 9. Pracownik Biblioteki ma prawo wejścia do Pokoju, także pod nieobecność Użytkownika.
 10. Po zakończeniu pracy Użytkownik zobowiązany jest zostawić pomieszczenie w takim stanie, w jakim je otrzymał. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić stan Pokoju. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązującego Regulaminu bibliotekarz może żądać natychmiastowego opuszczenia PPI.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyposażenie oraz sprzęt znajdujący się w Pokoju Pracy Indywidualnej.
 12. Wynajmujących obowiązuje zakaz użytkowania Pokoju w sposób utrudniający korzystanie z pozostałych usług Biblioteki.
 13. W pomieszczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu oraz innych podobnie działających substancji, a także używania ognia i otwartych źródeł zapłonu.
 14. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za mienie osobiste Użytkownika pozostawione bez opieki w Pokoju.
 15. Przekroczenie postanowień niniejszego Regulaminu będzie skutkowało pozbawieniem możliwości korzystania z PPI.

 


 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2/2023 Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Bytowie z dnia 28.02.2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gogli VR w Bibliotece Miejskiej w Bytowie.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GOGLI VR


§ 1

ZASADY KORZYSTANIA

 

 1. Korzystanie z gogli VR jest bezpłatne.
 2. Z gogli VR mogą korzystać Użytkownicy zapisani do Biblioteki Miejskiej w Bytowie posiadający ważną kartę biblioteczną, którą winni okazywać każdorazowo.
 3. Usługa korzystania z gogli VR wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej 59 822 74 08 lub osobistej w Bibliotece (Czytelnia Działu dla Czytelników Dorosłych). Rezerwacja zostaje anulowana, jeśli Użytkownik nie zgłosi się w ciągu 30 minut od ustalonej godziny rezerwacji.
 4. Z usługi mogą korzystać Użytkownicy powyżej 13 roku życia.
 5. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do używania sprzętu VR zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) potwierdzającego zapoznanie się z treścią Regulaminu, w szczególności z ostrzeżeniami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa użytkowania, i akceptację jego warunków.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z gogli VR, po przedłożeniu oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 7. Zabrania się odstępowania gogli VR innym osobom.
 8. Rozpoczęcie i zakończenie pracy z okularami VR następuje w obecności pracownika Biblioteki.
 9. Użytkownicy w celu zachowania bezpieczeństwa zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracownika Biblioteki. 
 10. Czas jednorazowego korzystania z usługi wynosi maksymalnie 30 minut. 
 11. Użytkownik przed skorzystaniem z usługi zapoznaje się z zasadami korzystania z gogli VR oraz odbywa podstawowe szkolenie – aplikacja Samouczek. 
 12. Zabrania się konfiguracji urządzeń oraz instalowania i uruchamiania innego oprogramowania.
 13. Z usługi można korzystać w Pokoju Pracy Indywidulanej (PPI) w godzinach pracy Biblioteki.  Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulaminowych obowiązujących w PPI. Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia korzystania z usługi najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.
 14. Korzystający z gogli VR zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Za uszkodzenie sprzętu, wynikające z niewłaściwego użytkowania, odpowiada osoba korzystająca ze sprzętu, a w przypadku osoby nieletniej jego rodzic lub opiekun prawny.
 15. Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu i zaleceń pracowników, może zostać pozbawiony prawa do korzystania z gogli VR. 
 16. Pracownik Biblioteki ma prawo odmówić prawa skorzystania z usługi osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 2

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi należy się upewnić, że gogle VR są odpowiednio zamocowane na głowie, a linki kontrolerów założone na nadgarstkach. Zabronione jest wykraczanie poza pole gry lub używanie w sposób nieprawidłowy kontrolera (np. rzucanie nim, uderzanie o podłogę).
 2. W polu gry dozwolone jest przebywanie wyłącznie jednej osoby. Osoby towarzyszące powinny zachować bezpieczną odległość, określoną przez pracownika Biblioteki.
 3. Bezwzględnie zabroniony jest bezpośredni kontakt z osobą grającą (np. jej dotykanie, straszenie).

 

§ 3 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZDROWIA

 

 1. Osoba korzystająca z gogli VR musi być w pełni świadoma skutków usługi dla jej zdrowia i w tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność.
 2. W razie wcześniejszego występowania chorób serca, drgawek lub innych objawów epileptycznych, chorób układu nerwowego; zaburzeń psychicznych (np. stany lękowe lub zespół stresu pourazowego); schorzeń wpływających na zdolność bezpiecznego wykonywania aktywności fizycznych, a także w przypadku ciąży lub podeszłego wieku, przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń VR należy skonsultować się z lekarzem.
 3. Zawartość wyświetlana za pomocą urządzenia może być intensywna, absorbująca i prezentowana w sposób rzeczywisty oraz może wyzwalać odpowiednią reakcję mózgu i ciała. Niektóre rodzaje zawartości mogą prowadzić do niepożądanych objawów wskazanych w ust. 2.
 4. W przypadku wystąpienia: drgawek, ruchów mimowolnych, zawrotów głowy, podwyższonego tętna, nagłych skoków ciśnienia krwi, ataków paniki, napadów lękowych, zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi, nudności, bólu głowy lub oczu, objawów podobnych do choroby lokomocyjnej lub innych niepokojących, należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę i natychmiast przerwać sesję.
 5. Objawy „choroby posymulacyjnej” wskazane w ust. 2 mogą utrzymywać się przez kilka godzin po zakończeniu sesji. Jeżeli trwają zbyt długo lub nasilają się, należy bezzwłocznie udać się do lekarza. Objawy te mogą zwiększać ryzyko kontuzji podczas aktywności podejmowanych w świecie rzeczywistym, dlatego do czasu ich ustąpienia nie należy, w szczególności, prowadzić samochodu, jeździć na rowerze i wykonywać innych czynności wymagających nienagannej równowagi i koordynacji oraz pełnej sprawności psychicznej.
 6. Niektóre osoby (około 1 na 4000) mogą odczuwać bóle głowy, drgawki, drgawki epileptyczne oraz może występować u nich również utrata świadomości spowodowana przez jasne rozbłyski i wzory. Wskazane objawy spotykane są najczęściej u dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia.
 7. Urządzenia używane w technologii VR mogą mieć wpływ na otaczającą elektronikę, m.in. rozruszniki serca. Osoby korzystające z rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego o podobnym charakterze, mogą korzystać z zestawu VR po uprzedniej konsultacji lekarskiej. W przypadku zakłócenia działania urządzeń medycznych należy zaprzestać korzystania z zestawu VR.
 8. Zbyt intensywne korzystanie z urządzeń VR, przede wszystkim z kontrolerów, może być przyczyną kontuzji mięśni i stawów. Jeżeli podczas gry występują objawy z tym związane takie jak: drętwienie, mrowienie, sztywność zalecany jest odpoczynek. Podczas korzystania z kontrolerów ręcznych należy je stabilnie i mocno trzymać. Brak stabilności kontrolerów ręcznych może być przyczyną obrażeń lub szkód materialnych.
 9. Biblioteka Miejska w Bytowie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia i uszczerbek na zdrowiu oraz szkody materialne, wynikłe z niestosowania się do informacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz poleceń pracowników Biblioteki. Pełną odpowiedzialność ponoszą dorośli użytkownicy, a w wypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 10. Aby komfortowo korzystać z doznań rzeczywistości wirtualnej, należy posiadać niezachwiane poczucie równowagi i pełną sprawność ruchową. Nie należy używać gogli, jeśli występują którekolwiek z poniższych zjawisk, ponieważ mogłyby zwiększyć podatność na występowanie niekorzystnych objawów: zmęczenie lub wyczerpanie; senność; bycie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; zatrucie alkoholowe; mdłości lub problemy z układem trawiennym; niepokój lub stres; przeziębienie, grypa, bóle głowy, migrena lub ból ucha. 
 11. U niektórych osób (około 7 na 4000) mogą występować zawroty głowy, epilepsja, drgania powiek lub mięśni bądź zapaści wywołane migotaniem światła lub sekwencjami świateł. Może do tego dochodzić w przypadku korzystania z rzeczywistości wirtualnej, nawet jeśli osoby te nigdy wcześniej nie doznały epilepsji ani zapaści oraz nie stwierdzono u nich takich problemów zdrowotnych. Objawy te mogą występować częściej u dzieci i osób w młodym wieku. Każda osoba, u której te objawy występują, powinna zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem. 
 12. Dzieci w wieku 13+ powinny unikać długotrwałego korzystania z gogli VR, ponieważ mogłoby to negatywne wpłynąć na ich koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę ciała i podzielność uwagi. 
 13. Rodzice lub opiekunowie prawni powinni nadzorować dzieci w wieku 13+ podczas obsługi gogli i po zakończeniu korzystania z nich. 
 14. Należy bezzwłocznie zaprzestać używania gogli, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów: epilepsja; utrata świadomości; przemęczenie wzroku; drganie powiek lub mięśni; bezwolne ruchy ciała; zmienione, niewyraźne lub podwójne widzenie lub inne zaburzenia widzenia; oszołomienie; dezorientacja; zakłócenie równowagi; zakłócenie koordynacji wzrokowo-ruchowej; nadmierne pocenie; wzmożone wydzielanie śliny; mdłości; zawroty głowy; dyskomfort lub bóle głowy lub oczu; senność; zmęczenie; dowolne objawy podobne do choroby lokomocyjnej; zmniejszona podzielność uwagi.
 15. Objawy towarzyszące rzeczywistości wirtualnej mogą się utrzymywać i nasilać kilka godzin po użyciu gogli, mogą zwiększyć ryzyko obrażeń ciała podczas wykonywania normalnych czynności w świecie fizycznym.
 16. Do chwili ustąpienia wszystkich objawów nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani podejmować działań wymagających zaangażowania wzrokowego lub fizycznego, które mogłyby mieć poważne konsekwencje (tj. działań, podczas których występujące objawy mogłyby spowodować śmierć, obrażenia ciała lub szkody materialne) lub takich, które wymagają niezakłóconej równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej (np. uprawianie sportu lub jazda rowerem).
 17. Nie należy używać gogli do czasu całkowitego ustąpienia wszystkich objawów i odczekania kilku godzin.
 18. Należy pamiętać o rodzaju treści używanej przed wystąpieniem objawów, ponieważ może występować podatność na takie objawy w przypadku danej treści.
 19. Jeśli objawy są poważne lub utrzymują się przez dłuższy czas należy skonsultować je z lekarzem.
 20. W celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym: nie należy modyfikować ani otwierać komponentów dołączonych do zestawu; nie należy ładować urządzenia, jeśli którakolwiek część dołączonego do zestawu lub zatwierdzonego kabla zasilacza jest przedarta, przewody są nieosłonięte, a komora baterii uległa uszkodzeniu; nie wolno wkładać do gniazda ładowania żadnych metalowych, przewodzących przedmiotów ani ciał obcych; nie należy narażać urządzenia na kontakt z wodą ani inną cieczą.

 

§ 4 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników usługi jest Biblioteka Miejska w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2.
 2. Dane będą przetwarzane w sprawach związanych z korzystaniem z usługi oraz celach statystycznych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do nabycia prawa korzystania z usługi.
 4. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą wykorzystywane i udostępniane w celach innych niż wymienione wyżej. Dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
 6. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania w przypadku niezgodności.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ich ochronie.
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Bibliotece należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: mateuszszenbek@bodo24.pl lub telefonicznie: 513 850 227.

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia i uszczerbki na zdrowiu lub szkody materialne, wynikłe z niestosowania się do Regulaminu oraz poleceń pracowników Biblioteki. Pełną odpowiedzialność ponoszą dorośli Użytkownicy, a w wypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Użytkownika.
 4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.

 

 

 

 

 

Wróć Do góry
Copyright © 2010 Biblioteka Miejska w Bytowie | Created & Designed by KamilKarm
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem.