Licznik odwiedziń: 1571495

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Jesteśmy na Facebooku

Nasz Instagram

Urząd Miasta Bytów

Starostwo Powiatowe

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Fundacja Orange

Program Rozwoju Bibliotek

ACADEMICA – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie

Klub Literacki „WERS”

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

 

 

CZERWIEC 2023

 

Data Godzina  


 
  6.06.     (wtorek)   
15.00-18.00  
(dyżur)
 13.06.    (wtorek)
15.00-18.00
(dyżur)  
 16.06.    (piątek) 
16.15-18.00

(spotkanie Klubu Literackiego)  

 20.06.    (wtorek)
15.00-18.00
(dyżur)

 

 

Dyżury odbywają się w Pokoju Pracy Indywidualnej (Biblioteka Miejska w Bytowie - I piętro) 


Kontakt:

Jarosław Juchniewicz 

e-mail: klwersbytow@gmail.com

 

 

 

Stowarzyszenie Zwykłe Klub Literacki „WERS” w Bytowie,

Biblioteka Miejska w Bytowie

i Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie 

 ogłaszają

 III Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

pn. „Lirycznie na Kaszubach” im. Wacława Pomorskiego

 organizowany w ramachIII „Zamku w poezji” w Bytowie

 

Regulamin


 1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą osoby pełnoletnie (ukończony 18 rok życia), mieszkające w Polsce, jak i za granicą.
 2. Tematyka nadesłanych wierszy jest dowolna.
 3. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach. W kategorii I oceniane będą wiersze wyłącznie napisane
  w języku polskim, natomiast w kategorii II przyjmowane będą tylko utwory napisane w języku kaszubskim.
 4. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do nadesłanie wyłącznie jednego wiersza w danej kategorii. Utwory zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane (dotyczy to również publikacji internetowych) oraz nie mogą to być wiersze nagradzane w konkursach. Każdy z poetów może przystąpić
  do literackiej rywalizacji w dwóch kategoriach i w związku z tym przesłać po jednej pracy, zarówno w języku polskim jak i kaszubskim. Obowiązuje żelazna zasada jeden autor jeden wiersz w poszczególnej kategorii. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. Wiersz należy przesłać w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu w formacie A 4, a także zapisane na płycie cd w programach Word lub LibreOffice Writer (zapis na nośniku jest obowiązkowy). Dany utwór nie może być dłuższy niż dwie strony. Wiersz musi być podpisany wyłącznie godłem słownym. Przez godło słowne rozumiemy pseudonim, umożliwiający zachowanie pełnej anonimowości i nie pozwalający na identyfikację autora. Tekst nieopatrzony godłem słownym lub podpisany własnymi danymi i nie zapisany w pliku na płycie cd nie będzie zatwierdzony do udziału w konkursie. Należy też podać kategorię, do której przypisany jest dany wiersz. Tym samym godłem powinna być opatrzona dołączona do nadesłanego wiersza koperta, w której na dodatkowej kartce zamieścić należy dane autora (imię nazwisko, godło słowne, kategoria, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) oraz napisane oświadczenie uczestnika o tym, że zapoznał się z regulaminem III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza pn. „Lirycznie na Kaszubach” im. Wacława Pomorskiego i zgadza się z jego warunkami (oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem).
 5. Prace należy nadesłać do 30 czerwca 2023 r. (liczy się data dotarcia przesyłki) na adres: Biblioteka Miejska w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów, na kopercie należy zamieścić dopisek: „Konkurs poetycki”.
 6. Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez organizatorów profesjonalne jury złożone z kadry naukowej (literaturoznawców) z Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 7. Dla laureatów konkursu jednego wiersza przewidziano nagrody pieniężne, statuetki, dyplomy. W kategorii I poezji pisanej w języku polskim przewidziano I, II i III nagrodę oraz dwa wyróżnienia, w kategorii II poezji pisanej w języku kaszubskim jedną główną nagrodę (gdyż w niniejszej kategorii poetyckim językiem regionalnym posługuje się nieznaczna liczba poetów). Pula nagród wynosi 4 000 zł. O podziale nagród zadecyduje jury w porozumieniu z organizatorami.
 8. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą mailową o przyznaniu laurów. Otrzymają zaproszenie na galę literacko-muzyczną „III Zamek w poezji” 28 lipca 2023 r., gdzie zostaną wręczone im nagrody i będą mogli osobiście zaprezentować swoje dzieła. Osobisty odbiór nagród jest niezbędny. W innym przypadku laureatowi przypada jedynie tytuł honorowy. Listę nagrodzonych poetów podamy na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej w Bytowie (www.bibliotekabytow.pl).
 9. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą twórcy na opublikowanie wiersza w każdej dostępnej formie upowszechniania dzieł poetyckich (np. prasa, publikacje książkowe, internet, radio, telewizja, nośniki cyfrowe itp.). 
 10. Udział w konkursie oznacza również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby związane z przeprowadzeniem niniejszego zadania artystycznego.
 11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów podróży na wręczenie nagród. 
 12. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 666 590 081 lub pisząc na e-mail: klubwersbytow@wp.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW

III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza

pn. "Lirycznie na Kaszubach" im. Wacława Pomorskiego

Wypełniając się z obowiązku informacyjnego wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej „RODO 2016/679”, informuję, że:

 

 

TOŻSAMOŚĆ

ADMNISTRATORA

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor zarządzający Biblioteką Miejską mieszczącą się w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2.


 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 

Z   administratorem   można   się   skontaktować   poprzez  adres  email: dyrektor@bibliotekabytow.pl. Administrator jest także dostępny pod wskazanym wyżej adresem siedziby w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.


 

KONTAKT Z INSPEKTOREM

OCHRONY DANYCH

 

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez adres e-mail: mateuszszenbek@bodo24.pl lub telefonicznie: 513 850 227.


 

CEL I PODSTAWA PRAWNA

 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Jednego Wiersza pn. "Lirycznie na Kaszubach"

im. Wacława Pomorskiego.


 

WARUNEK PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJE

NIEPODANIA

 

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do realizacji celów związanych z wypełnieniem obowiązku prawego nałożonego na administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Jednego Wiersza pn. "Lirycznie na Kaszubach" im. Wacława Pomorskiego.


KATEGORIE

ODBIORCÓW

Dane osobowe będą ujawniane jedynie uprawnionym odbiorcom.

 


 

OKRES PRZECHOWYWANIA

DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe będą usunięte przez Administratora po zakończeniu realizacji celu przetwarzania lub po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych.

 


 

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz następujących informacji:

a     cele przetwarzania;

b    kategorie odnośnych danych osobowych;

c    kategorię odbiorców;

d    planowany okres przechowywania danych osobowych

e    informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f    informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;


PRAWO DO SPROSTOWANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie

dodatkowego oświadczenia.


 

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a        dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b        osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c    osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;

d    dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e         dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się  z obowiązku  prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

PRAWO DO OGRANICZENIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a         osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b        przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c        administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.


PRAWO DO

SPRZECIWU

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już  przetwarzać  tych danych osobowych,  chyba  że  wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO UODO

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu  nadzorczego, jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się

na platformie www.uodo.gov.pl.


Wróć Do góry
Copyright © 2010 Biblioteka Miejska w Bytowie | Created & Designed by KamilKarm
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem.