Licznik odwiedziń: 2212759

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Jesteśmy na Facebooku

Nasz Instagram

Urząd Miasta Bytów

Starostwo Powiatowe

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Fundacja Orange

Program Rozwoju Bibliotek

ACADEMICA – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie

Aktualności

Uniwersytet Trzeciego Wieku

28 lutego 2018, 20:24

Ogłoszenie o naborze

 

 

Burmistrz Bytowa Ryszard Sylka ogłasza

nabór kandydatów na uczestników zajęć

w ramach organizowanego

 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku


 

przy współudziale

Biblioteki Miejskiej w Bytowie i Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

 

 

 

 

 

Wypełnioną i podpisaną Deklarację [pobierz] uczestnictwa we wszystkich zajęciach oraz przestrzegania Regulaminu  [zobacz] należy dostarczyć do siedziby Biblioteki Miejskiej w Bytowie do dnia 12.03.2018 roku.

 

 


 

 

REGULAMIN

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

przy Bibliotece Miejskiej w Bytowie

 

 

§ 1. PRZEPISY OGÓLNE

 

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Bibliotece Miejskiej w Bytowie jest dobrem szczególnie cennym dla społeczności seniorów Gminy Bytów i jej ma służyć.
 2. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Bibliotece Miejskiej w Bytowie ma na celu realizację i rozwój otwartych form dokształcania i rozwoju intelektualnego osób dorosłych, niebędących studentami, a w szczególności emerytów i rencistów pragnących nadal pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania w formie zajęć zbliżonych do działania uczelni wyższych.
 3. Uniwersytet Trzeciego Wieku, o którym mowa, nosi nazwę: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Bibliotece Miejskiej w Bytowie, w skrócie UTW – BM Bytów.
 4. Siedzibą UTW – BM Bytów jest Biblioteka Miejska w Bytowie.
 5. Podstawowe zasady funkcjonowania UTW – BM Bytów reguluje niniejszy Regulamin.
 6. UTW – BM Bytów nie posiada osobowości prawnej i stanowi jedną z form działalności Biblioteki Miejskiej w Bytowie.
 7. UTW – BM Bytów posługuje się pieczątką podłużną o treści: BIBLIOTEKA MIEJSKA, 77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2.

 

  

§ 2. DZIAŁALNOŚĆ UTW – BM Bytów

 

 1. Celem UTW – BM Bytów jest:

 

 • ustawiczne dokształcanie i kształcenie ludzi dorosłych, nieaktywnych już zawodowo,   rozbudzanie ich aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej,
 • zmienianie  tradycyjnego postrzegania starości jako bierności, samotności, pogrążania się w dolegliwościach fizycznych, natomiast dostrzeganie pozytywnego obrazu siebie w wieku podeszłym, bogatego w doświadczenia i refleksje,
 • budzenie aktywności intelektualnej i przeświadczenia, że osoby „trzeciego wieku” są potrzebne sobie nawzajem i innym członkom społeczności,
 • stwarzanie pola do aktywności człowieka starszego, do zaspokajania jego potrzeb: uznania, bezpieczeństwa, życzliwości, przyjaźni i afirmacji siebie i otaczającego świata, a przez to do samorealizacji,
 • propagowanie i inicjowanie różnorodnych form twórczej aktywności stosownie do wieku, możliwości i oczekiwań słuchaczy,
 • umożliwianie zdobywania nowych umiejętności ułatwiających seniorom życie  we współczesnym świecie.

 

2. Cele, o których mowa w ust.1 realizowane są według planów i harmonogramów zajęć między innymi, poprzez:

 

 

 • prowadzenie działalności edukacyjnej w formie wykładów, ogólnych i seminariów,
 • prowadzenie warsztatów tematycznych, sekcji i klubów,
 • umożliwienie uczestnictwa w zajęciach i działaniach w zakresie kultury i sztuki,
 • integrowanie środowiska w formie wycieczek turystycznych i krajoznawczych.

 

§ 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UTW – BM Bytów

 

 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością UTW – BM Bytów sprawuje Burmistrz Bytowa we współpracy z Dyrektorem Biblioteki Miejskiej w Bytowie.
 2. Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bytowie zapewnia opiekę i organizację działalności UTW – BM Bytów.
 3. UTW – BM Bytów współpracuje z pracownikami naukowymi i instytucjami gwarantującymi wysoki poziom merytoryczny wykładów, seminariów i zajęć.

 

 

§ 4. SŁUCHACZE UTW – BM Bytów

 

 1. Słuchaczem UTW – BM Bytów może zostać każda osoba zamieszkująca Gminę Bytów, bez względu na płeć i wykształcenie, która w chwili rozpoczęcia zajęć ukończyła 60 lat, jest na emeryturze lub rencie, jeśli zadeklaruje chęć zdobywania wiedzy i podpisze deklarację uczestnictwa w zajęciach UTW – BM Bytów (załącznik nr 1).
 2. Limit przyjęć uzależniony jest w każdym semestrze od możliwości organizacyjnych, kadrowych i lokalowych.

 

 

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA UTW – BM Bytów

 

 1. Słuchacze UTW – BM Bytów mają prawo do zdobywania wiedzy, brania udziału we wszystkich programowo przewidzianych rodzajach zajęć, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturowych, turystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń Biblioteki Miejskiej w Bytowie i innych wyznaczonych instytucji współpracujących.
 2. Wszyscy słuchacze zobowiązani są podporządkować się i wykonywać polecenia osób spełniających określone funkcje, w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w obiektach, w których będą się odbywały zajęcia UTW – BM Bytów.
 3. Słuchacze UTW – BM Bytów mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach zgodnie z planem zajęć, zdobywania wiedzy i umiejętności podczas zajęć teoretycznych i w zajęciach warsztatowych, postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, poszanowania i dbałości o mienie Biblioteki Miejskiej w Bytowie i wyznaczonych instytucji współpracujących.
 4. Niewywiązywanie się z obowiązków systematycznego uczestnictwa w zajęciach może skutkować obciążeniem słuchacza kosztami związanymi z organizacją szkolenia. 

 

§ 6. PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

Szczegółowy harmonogram oraz obsada zajęć podawane są do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć.

 

 

§ 7. SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY

 

 1. Utrata praw słuchacza UTW – BM Bytów następuje wskutek:
 • na pisemną uzasadnioną prośbę słuchacza UTW – BM Bytów,
 • skreślenia z listy słuchaczy z powodu nie przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego, niewłaściwego postępowania albo zachowania godzącego w dobre imię UTW – BM Bytów.

 

 

§ 8. ZASADY FINANSOWANIA

 

 1. UTW – BM Bytów utrzymywany jest z:
 • dotacji Gminy Bytów,
 • środków przeznaczonych na działalność ogólną Biblioteki Miejskiej w Bytowie,
 • środków instytucji współpracujących.

 

§ 9. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. UTW – BM Bytów używa pieczęci (patrz § 1 pkt 7 Regulaminu), ma prawo do wydawania zaświadczeń.
 2. UTW prowadzi kampanię informacyjną i propagującą swą działalność
 3. Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym.
 4. Przyjęcie na UTW, jak i skreślenie słuchacza z listy nie jest decyzją w rozumieniu przepisów prawa o postępowaniu administracyjnym.
 5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje organizator UTW – BM Bytów.

 

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku  [pobierz]


Wróć Do góry
Copyright © 2010 Biblioteka Miejska w Bytowie | Created & Designed by KamilKarm
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem.